Välj en sida

Svenska för invandrare

Lär dig svenska på SFI.
Utbildningen sker på olika nivåer beroende på dina förkunskaper. Du kan läsa på plats via komvux i Järpen, på distans eller hos Åredalens Folkhögskola. Vilken kurs du ska gå bedöms vid ett inskrivningssamtal som du blir inbjuden till i samband med att du gjort en ansökan.  Du anmäler dig här

Har du frågor om studier  kontakta vår vägledare

Får jag gå på SFI?

Rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare har du som fyllt 16 år och saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge. Du ska vara bosatt i landet och folkbokförd i Åre kommun enligt folkbokföringslagen. När du blir folkbokförd får du ett svenskt personnummer och registreras som bosatt på en fastighet och en adress

Du anmäler dig här

Du anmäler dig via vår webbansökan, och du kan få hjälp av arbetsförmedlingen i Järpen eller integration i Järpen att fylla in anmälan. Vi arbetar för att du ska kunna börja så snart som möjligt men senast inom tre månader.  För dig som omfattas av lagen om etableringsinsatser arbetar vi aktivt verka för att du ska kunna påbörja SFI inom en månad från det att du anmält dig till utbildningen. Du får en kallelse när du ska börja.

Vi kontaktar dig efter vi fått din ansökan

Efter din anmälan kontaktas du av vår personal för ett första kartläggningssamtal och du placeras på lämplig studienivå. Utbildningen omfattar minst 15 timmar och sker dagtid i Järpen i gymnasieskolans lokaler måndag till fredag förmiddag och eftermiddag. Du får ett schema när du börjar med tider för den kurs du ska gå. Utbildningen sker i samverkan mellan arbetsförmedling och integration för att eventuell praktik och dina studier ska samordnas på bästa sätt.

SFI vuxenutbildningen Järpen

Du kan läsa SFI via komvux i Järpen. Vi erbjuder kurser på alla nivåer. Vi har lektioner på dagtid i anslutning till Åre Gymnasieskola. För dig som arbetar finns också möjlighet att studera på distans.

SFI på Åredalens Folkhögskola

SFI på Åredalens folkhögskola sker med folkhögskolans pedagogik och utifrån Skolverkets kursplaner och betygssystem. Parallellt med SFI-studier erbjuder vi möjlighet att läsa in allmänna ämnen på grundskole- eller gymnasienivå. Den enskildes behov och förutsättningar avgör.

Svenska För Invandrare (SFI) Vi erbjuder SFI i kurserna A-D. Studierna i det svenska språket är nyckeln till att kunna integreras i det svenska samhället. I kursplanen definieras att målet för utbildning i svenska för invandrare är att eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga, vilket bl.a. uppnås genom att eleven får träna på att läsa och skriva svenska, att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang och inte minst tränar sig till ett gott uttal.

Allmän kurs – behörighetsgivande studier Allmän kurs på grundskolenivå innehåller

  • Svenska
  • Samhällskunskap
  • Matematik
  • Engelska

 

Allmän kurs på gymnasienivå kan utöver ovanstående innehålla

  • Historia
  • Naturkunskap
  • Religionskunskap

 

Folkhögskolans pedagogik är processinriktad och bygger på ett aktivt deltagande. Dialogen mellan människor står i centrum. Ämnesövergripande studier ger dig möjlighet att integrera kunskaper och färdigheter från olika områden. Gemenskap När du studerar SFI på folkhögskolan får du del av en helhetsmiljö där du möter många andra studerande. Mötet mellan olika människor är utvecklande både vad gäller språket och nätverket i Sverige.

 

Kontakt och anmälan

Elna Bolin, studievägledare                                      0647-66 55 03                                elna@aredalensfhsk.se

Du anmäler dig till SFI på folkhögskola genom Åre kommun : Du anmäler dig till SFI här

Du kan läsa andra ämnen på vuxenutbildningen

Du har möjlighet att läsa andra kurser inom vuxenutbildningen parallellt med dina studier på SFI. Du kan studera samhällskunskap, matematik, engelska och svenska på grundläggande nivå på GRUNDVUX. För att läsa svenska på GRUNDVUX behöver du ha klarat D-kursen på SFI.

Vilken kurser finns på SFI?

SFI består av tre studievägar (1, 2 och 3) och fyra kurser (A, B, C och D). Kurs B och C kan vara antingen nybörjarkurser eller fortsättningskurser beroende på vilken studieväg de ingår i. Kurserna inom SFI är inte jämförbara med någon språklig nivå inom grund- eller gymnasieskolans kurser i svenska som andraspråk då kursplanen är utformad utifrån en annan grund och ett annat perspektiv för att möta dig som vuxen elev.

Vilken kurs du ska gå bedöms av lärare innan du påbörjar dina studier.

SFI studieväg 1

Studieväg 1 är för dig som aldrig gått i skola eller som bara har gått några år i skolan. Kurs A och kurs B
I dessa kurser lär du dig att läsa och skriva, om du inte redan kan det. Du har möjlighet att studera i din egen takt.
När du är klar med kurs B kan du fortsätta på kurs C (SFI 2).

SFI studieväg 2

Studieväg 2 passar dig som har en grundskoleutbildning från ditt hemland. Studievägen passar också dig som har högre utbildning men vill lära dig svenska i långsammare taktKurs B och kurs C
Du får lära dig tala, läsa och skriva svenska så att du klarar dig i vardagen och i yrkeslivet.
När du är klar med kurs C finns det möjlighet att fortsätta på kurs D (SFI 3).

SFI studieväg 3

För dig som är akademiker, van vid studier och har lätt att lära. Undervisningen bedrivs i ett snabbare tempo än på de andra studievägarna. Kurs C och kurs D
Kursen ger dig kunskaper i svenska så att du kan förstå och tala ett vardagligt språk. Du lär dig också läsa och förstå olika typer av texter och uttrycka dig i tal och skrift. D-kursen avslutas med ett nationellt prov.

Individuell studieplan på SFI

När du studerar på SFI ska du ha en individuell studieplan som bland annat visar hur många timmar du studerar på SFI och vad du har för mål med dina studier. Individuella studieplanen sammanställs tillsammans med dig och lärare när du börjar studera, och följs upp tillsammans med din lärare i ett uppföljningssamtal.

Regler vid ledighet, frånvaro och treveckors regel

Anmälan om frånvaro
Om du som elev på grund av sjukdom eller annan anledning inte kan komma till SFI vill vi gärna ha information om detta.
Du ringer till verksamhetstelefonen: 0647-162 69
Du kan även mejla din lärare och meddela din frånvaro.
Frånvaroanmälan gör du senast på morgonen samma dag mellan kl.08:00-08:30.
Ansökan om ledighet
Du kan ansöka om ledigt från studier på SFI om du har särskilda skäl för att vara ledig. Det finns särskild mall för ledighetsansökan som du fyller i och lämnar till din lärare.

Regler om frånvaro treveckors regel
Om du har varit frånvarande från SFI mer än tre veckor i följd, utan att ha varit sjuk eller blivit beviljad ledighet blir du avslutad från studierna på SFI. Om du avslutas från studier har du möjlighet att göra en ny anmälan för att börja studera igen vid senare tillfälle.

Betyg och Intyg

Betyg
Betyg på kurser i utbildning på grundläggande nivå och i svenska för invandrare ska grundas på en bedömning av elevens kunskaper i förhållande till uppställda kunskapskrav i kursplanen. Lärare ansvarar för att följa kursplan och sätter betyg.

Intyg
Den som genomgått en kurs i kommunal vuxenutbildning och vill få sina kunskaper dokumenterade på annat sätt än genom betyg ska få ett intyg. Om du vill ha ett intyg vänder du dig till administratören på SFI.

Rätt att slutföra kurs

Den som har antagits till en kurs har rätt att fullfölja kursen. Huvudmannen får dock besluta att utbildningen på kursen ska upphöra, om du som elev saknar förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg. Du kan söka till SFI på nytt om det finns särskilda skäl för det.

Syfte med kurserna på SFI

SFI ska ge språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen karaktäriseras av att du som elev utvecklar en kommunikativ språkförmåga. Det innebär att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt utifrån dina behov.

Utgångspunkten för utbildningen är den enskildes behov och förutsättningar.

Här gör du din sfi-anmälan

Läs mer
Kontakta oss

Kontakta oss

Öppettider LärCentrum Åre
Öppet vardagar 07.00 till 17.00 Med eget passerkort har du i Åre tillgång till studierum och teknik på LärCentrum när du själv kan och vill övriga tider. 

Yrkesutbildningar i Åre
Skidlärare, Vildmarksguider och Event Manager utbildas vid Campus Åre

Besöksadress LärCentrum Åre:
Åre kompaniet, Kurortsvägen 20 Entrè A1 830 13 Åre


 

Gymnasial vuxenutbildning genomförs i Järpen.
Lokaler för SFI och grundvux

Besöksadress Järpen:
Norra Gatan, ingång vid biblioteket. 830 05 Järpen


 

Telefonkontakt vuxenutbildning
0647 161 00

Maila dina frågor till 
vuxenutbildning@are.se

Studie & Yrkesvägledare
Karin Högberg
Telefon 0647 161 00 
E-post vuxenutbildning@are.se

Utbildningsledare LärCentrum
Sture Karlsson 
Telefon 0647 168 93
E-post vuxenutbildning@are.se

Administratör 
Emilia Rogge
Telefon 0647 161 00
E-post vuxenutbildning@are.se

Administratör 
Titti Nordenskiöld
Telefon 0647 161 00
E-post vuxenutbildning@are.se