Välj en sida

Om LärCentrum

Det här är LärCentrum

LärCentrum är mötesplatsen för studier och kompetensutveckling i din kommun. Det är också en motor i det lokala och regionala utvecklingsarbetet.

LärCentrum är en mötesplats där du som vuxenstuderande kan läsa kurser och program i gymnasial och grundläggande vuxenutbildning, såväl praktiska som teoretiska utbildningar. Du kan också använda LärCentrum om du läser någon av universitetens och yrkeshögskolans kurser och program på distans.

LärCentrum finns i länets alla 8 kommuner och är en plattform för samverkan mellan kommuner då det gäller det vuxna lärandet. Vi driver utvecklingsprojekt och samordnar utbildningar så att du som vuxenstuderande ska få ett så brett och varierat utbud som möjligt. Kunskap och utbildning är en väg till yrke och arbetsmarknad men också en viktig del i din personliga utveckling som ger dig större svängrum att utveckla alla dina sidor som människa.

LärCentrums länssamarbete är organiserat inom ramen för Region Jämtland Härjedalen.

Vår vision

LärCentrums verksamhet ska bidra till de övergripande målen för:

 • Livslångt lärande och ”smart tillväxt”
 • Hållbar tillväxt
 • Social sammanhållning och demokratiskt medborgarskap

LärCentrum ska genom sin utbildnings- och utvecklingsverksamhet verka på en lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

LärCentrums huvuduppgifter

LärCentrums huvuduppgifter är att vara en mötesplats för vuxnas lärande i kommunen, en mäklare av utbildning som matchar arbetslivets behov av kompetens och en motor för lokal och regional utveckling genom bl a kompetensförsörjning och innovativa utbildningar.

 

För att detta ska fungera finns:

 • nätverk och relationer med utbildningsanordnare, näringsliv/samhälle och studerande
 • nätverk och kontakter med andra regioner nationellt och inom Europa
 • distansoberoende teknik, fysiska lokaler och personal
 • administrationsstöd, upphandling och marknadsföring av utbildningar.
 • gemensamma projekt i länet och i samverkan med andra regioner för utveckling av vuxnas livslånga lärande
Kompetensplattformen Jämtland Härjedalen

Kompetensplattformen bygger på ett regeringsuppdraget och är en kontinuerlig process vars mål är att bygga upp ett effektivt och väl fungerande arbetssätt där arbetsliv och utbildning samverkar för att säkerställa regionens kompetensförsörjning.

Syftet är att inom regionen:

 • Öka kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet
 • Samordna behovsanalyser inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet
 • Öka samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering
 • Öka kunskap om utbud och efterfrågan av utbildningsformer, med utgångspunkt i de olika utbildningsformernas nationella mål samt myndighetens ansvar

Läs mer om Kompetensplattformen på http://www.kompetensplattformen.se/

Kontakt Kompetensplattformen

Elin Nirjens
070-176 69 71
 elin.nirjens@regionjh.se