Fusk och plagiat

Lärcentrum ser allvarligt på fusk och plagiat. Nedan följer lite information om vad som egentligen menas med fusk och plagiat och vilka konsekvenser det kan få.

Om fusk

Fusk kan vara att du bryter mot skolans regler vid prov, skrivningar eller vid andra bedömningssituationer. Det kan t.ex. röra sig om att du vid ett prov använder dig av fusklappar, mobiltelefoner eller andra otillåtna hjälpmedel. Varje skola ska ha dokumenterade rutiner för vilka hjälpmedel som får användas vid prov eller andra bedömningssituationer och de är också skyldiga att informera dig som elev om dessa regler.

Om plagiat

Om du använder andras arbeten för att få en skrift att framstå som din egen är det plagiat. Det kan t.ex. vara information från Internet, tryckta texter eller annat material som någon annan är upphovsman till. Använder man andra källor i en text ska det tydligt framgå att det är någon annan som skrivit dem.

Konsekvenser vid fusk eller plagiat

Om misstanke uppstår om fusk eller plagiat är läraren skyldig att rapportera detta till rektorn på Lärcentrum. För dig som elev kan konsekvensen bli att ett moment i kursen inte bedöms eller att kursen i sin helhet inte bedöms. Om du fuskar vid upprepade tillfällen kan du stängas av från kursen eller från utbildningen i sin helhet.

Disciplinära åtgärder regleras i: 5 kap. 5 och 17 §§ skollagen (2010:800)